ДЕЙНОСТ: ДБМ София

Дейностите на ДБМ – София се припокриват с тези на другите звена, с изключение че всичко е умножено по 6. Тук става координацията на цялостната дейността на фондацията по градове, административната отчетност и документалност към институциите. Една от основните дейности е подпомагане на звената ежедневно, с цел улесняване на тяхната работа по градове. 

Доброволците от ДБМ – София участват в множество работни групи за създаване на нови и промяна на стари закони свъзани със семейството и детето. Непрекъсната комуникация с държавните учреждения, институции и други НПО е създало, през годините, трайни взаимоотношения на разбирателство и помощ, при нужда. 

Основни проекти и дейности, по които звеното работи през последните две години са:

1. САМ – Социлана адаптация за младежи. Проект подпомагащ младежи напуснали социалните домове за деца без родителска грижа и живеещи самостоятелно. 

2. Съвместен проект с ДМСГД "Света Параскева", гр.София за подпомагане на персонала с цел по-доброто обгрижване на настанените деца там. 

3. Проект "Ел Пасо" за децата от ДДЛРГ, с.Доганово. 

4. Проект за повишаване на административния капацитет и развитие на доброволчеството в ДБМ, финансиран от фондация ОАК.

5. Оргазнизиране на обучения и срещи за доброволците на фондацията. 

6.Организиране на благотворителни инициативи с цел събиране на средства  - базари на ръчно изработени сувенири, карнавали, концерти, детски партита, изложби

Цялата дейност на ДБМ – София се извършва с помоща на стотици хора, дарители, спомоществуватели, доброволци, които ежедневно откликват на нуждите на организацията и на децата и младежите без родителска грижа.