Етичен кодекс за работа в ДБМ

 

Етичен кодекс за работа във фондация „Движение на българските майки”

I. Фондация „Движение на българските майки” приема етичен кодекс, валиден за щатния персонал и доброволците на организацията.

1. Всеки член на екипа от физически лица, изявили писмено и
потвърдили това с подпис, да бъдат част от организацията е длъжен:

 • да не използва по неправомерен начин името, емблемата,
  дейностите, статуса и собствеността на организацията;
 • да не приема или търси от свое име или от името на трети лица
  финансова изгода,чрез дейността си в организацията;
 • да не прокламира партийни, религиозни, расови и други цели,
  които са в противоречие с мисията и официалната позиция на фондация „Движение на българските майки”;
 • да не разкрива конфиденциална информация или ползва такава без
  изрично и писмено позволение от компетентните органи във фондация „Движение на българските майки”(УС) или държавните институции и органи;
 • да не предприема действия или да прави изявления, с намерение да
  въздейства негативно и в ущърб на дейността и името на фондация „Движение на българските майки”.

II. Всички организации, частни и юридически лица, свързани с дейността на фондация „Движение на българските майки”(ДБМ) трябва да се водят от ЕК на работещите с деца според ДАЗД.

http://www.sacp.government.bg/normativna-uredba/kodeksi/etichen-kodeks