Мисия визия и цели

Ние сме български майки, водени от твърдото убеждение, че институциите за деца, не могат да бъдат дом за нито едно дете.

Визия: Общество, в което няма нежелани, изоставени и неглижирани деца.

Мисия: Работим за правото на всяко дете да бъде обичано и да расте в отговорна и в адекватно отговаряща на основните му потребности семейна среда.

Цели:

  • Ускоряване на социалната реформа по деинституционализацията на децата в страната и осигуряване на семейство за всички деца, лишени от родителска грижа;
  • Подобряването на на начина на живот на децата, растящи без родители и на тези, отглеждани в рискови семейства;
  • Повишаване на родителския капацитет на родители, оставили дете в институция за отглеждане, с цел – връщане на детето в семейството и положителна промяна на отношението към него;
  • Развиване на приемната грижа, като единствена алтернатива за достъп до семейна среда на над 90 % от децата, растящи в институции;

Как работим за постигането на нашите цели и мисия:

  • Работим за промяна в нормативната уредба, целяща насърчаване на политиките по превенция на изоставянето на деца;
  • Насърчаваме повишаването на броя на квалифицирания персонал в институциите за деца, особено в ДМСГД и в домовете, в които се отглеждат деца със специални нужди;
  • Подпомагаме родители на деца с риск от изоставяне;
  • Работим за създаването на качествени социални услуги за деца в общността;
  • Полагаме целенасочени усилия за популяризиране на приемната грижа;

Твърдо вярваме, че всеки малък човек, дарен с любов, израства голям човек, даряващ любов.