Деинституционализацията на ДДЛПГ - с. Доганово

25.09.2014

Във връзка с нередносите и прибързания неметодичен процес по деиституционализацията на ДДЛПГ - с. Доганово, фондация Движение на българските майки изпрати писмо, с което изразява съображенията и мнението си като пряко участваща страна в грижата и развитието на децата, настанени там през последните десет години.

Ето и самото писмо:

НА ВНИМАНИЕТО НА

ПРОФ. ЙОРДАН  ХРИСТОСКОВ

СЛУЖЕБЕН ВИЦЕПРЕМИЕР ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА  И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

С КОПИЕ ДО:

Г-ЖА  ИЛИЯНА ЦАНОВА

СЛУЖЕБЕН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Г-ЖА  ПЕТЯ ЕВТИМОВА

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР МТСП, ОТГОВОРНА ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Г-ЖА  СПАСКА ПЕТРОВА

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР МТСП, ОТГОВОРНА ЗА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ПОЛИТИКИТЕ ЗА ДЕЦАТА И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Г-ЖА ДОБРИНКА КРЪСТЕВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА  ОТ ЕС В МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ                                              

Г-ЖА НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА

ДИРЕКТОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" В МТСП           Г-ЖА ЕВА ЖЕЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАЗД                                                                                          

Г-Н ИВАЙЛО ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСП                                                     

Г-Н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА АДРИАНА СЪЛЕВА

ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР ПО ПРОЕКТ „ДЕТСТВО ЗА ВСИЧКИ“, СОФИЯ ОБЛАСТ

Г-ЖА ЕЛЕНА АНДОНОВА

ДИРЕКТОР НА РДСП И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕД ЗА СОФИЯ ОБЛАСТ                             

Г-ЖА СНЕЖАНА МИТОВА

ДИРЕКТОР НА Д“СП“ ГР. ЕЛ. ПЕЛИН

Г-ЖА АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩ. ЕЛ. ПЕЛИН                                                   

Г-НА ГЕОРГИ БОГДАНОВ

ИЗП. ДИРЕКТОР НА НМД                      

Г-Н КРАСИМИР КЪНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХК   

Г-ЖА  ТАНЯ РАДОЧАЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УНИЦЕФ ЗА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ТРЕНДАФИЛ МЕРЕТЕВ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ЛУМОС“ ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Относно: Нередности

при започналата деинституционализация

в ДДЛРГ с. Доганово, обл. София

                                             

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ХРИСТОСКОВ,

Посредством настоящия  СИГНАЛ, желаем да Ви запознаем с нарушаване на процедурите по започналата вече деинституционализация на децата от ДДЛРГ с. Доганово и настаняването им в ЦНСТ гр. Самоков.

Фондация „Движение на българските майки“ от 10 години. посещава децата в ДДЛРГ с. Доганово, осигурява жизненоважни  дарения, осъществява дълговременен, доброволчески проект за децата , базиран на хипотерапия, подпомага адаптацията на младежите от тази институция, напуснали поради навършване на пълнолетие.

Поради изброеното по-горе, имаме постоянни наблюдения върху живота на децата в дома, нееднократно сме съдействали за повишаване на здравния им статус, имаме ежедневен контакт с директора, психолога и соц. работник в институцията.

Нашата организация подкрепя започналия процес на ДИ в страната, работи усилено в тази посока, помагайки за затварянето на няколко ДМСГД на територията на Република България.

Но в ДДЛРГ с., Доганово станахме свидетели на случай, който е в пълен разрез с интересите на децата, тяхното психическо и физическо здраве, и в който биват нарушени човешките им права. Това е причината, поради която изпращаме този СИГНАЛ и желаем да се предприемат адекватни мерки за прекратяване на своеволията, извършвани в подкрепа на проекти и съоръжения, но в ущърб на децата.

Както Ви е известно, гр. Самоков е изградено ЦНСТ по проект „ Детство за всички“, където се е планирало да бъдат настанени деца със специални потребности. През пролетта на  2014 г. е разширена целевата група и е взето решение там да бъдат настанени деца от ДДЛРГ с. Доганово. За тази промяна обаче не са информирани по установения ред Д‘СП‘ гр. Елин Пелин   и директорът на институцията Оля Ленкова.

През август тази година без какъвто и да е документ/заповед, социални работници от Д‘СП“ гр. Ел. Пелин,   влизат в институцията, отделят 12 деца от настанените и им съобщават, че им предстои спешно преместване, което причинява страх, несигурност и силен стрес за децата. Без никаква предварителна информация  и какъвто да е законен ред , удостоверен с документ , се нарушават спокойствието и живота на децата. За този случай и настъпилите негативи за децата  директорът на ДДЛРГ с. Доганово Оля Ленкова е информирала съответните органи по закрила.

На 19.09.2014г. в гр. Ел. Пелин се проведе среща , на която бяха обсъдени вече създалите се проблеми, както и възможностите за тяхното преодоляване. На срещата присъстваха:

АДРИАНА СЪЛЕВА, ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР ПО ПРОЕКТ "ДЕТСТВО ЗА ВСИЧКИ" ЗА СОФИЯ ОБЛАСТ

ЕЛЕНА АНДОНОВА, ДИРЕКТОР НА РДСП и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕД ЗА СОФИЯ ОБЛАСТ,

РУМЯНА ТОРОСЯН, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РИО СОФИЯ ОБЛАСТ,  В  КАЧЕСТВОТО СИ НА ЧЛЕН НА РЕД ЗА СОФИЯ ОБЛАСТ,

ДР. МАРГАРИТА ГЕТОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ РЗИ СОФИЯ ОБЛАСТ В КАЧЕСТВОТО СИ НА ЧЛЕН НА РЕД,

СНЕЖАНА МИТОВА, ДИРЕКТОР НА Д"СП" ЕЛИН ПЕЛИН,

ФИЛКА ВОЙНОВА, СОЦИАЛЕН РАБОТНИК О"ЗД" КЪМ Д"СП" ЕЛИН ПЕЛИН

АНКА ПЕТКОВА, СОЦИАЛЕН РАБОТНИК О"ЗД" КЪМ Д"СП" ЕЛИН ПЕЛИН

АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА, ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ОЛЯ ЛЕНКОВА, ДИРЕКТОР ДДЛРГ с. ДОГАНОВО,

както и

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ „ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ“.

 

След продължителната среща, на която всички  изказаха своите компетентни мнения по отношение спазването на правата на децата , се стигна до следните заключения, които органите на отговорните институции поеха ангажимент да следват и да гарантират определения на срещата ред  при извеждането и настаняването на децата от ДДЛРГ, с. Доганово. А именно:

  1. Да бъдат преразгледани отново всички направени до момента оценки на децата в ДДЛРГ.
  2. Да бъде сформиран мултидисциплинарен екип, който да включва освен всички институционално ангажирани с процеса страни, така и самото дете и неговия родител/настойник.
  3. На базата на преразгледаните оценки, да бъдат определени децата, за които новата услуга би била полезна .
  4. Да започне процес , за плавно и съобразено с детската психика информиране на децата, работа с тях за приемане на предстоящата промяна от настоящия екип в институцията с подкрепата и супервизията  на ОЗД гр. Ел Пелин.
  5. Децата да бъдат запознати постепенно с новото място, в което ще живеят, учат и спортуват.
  6. Едва когато всички ангажирани с този процес се убедят, че децата са готови да бъдат безпроблемно преместени, да бъде осъществено реалното настаняване.

 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ХРИСТОСКОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Както би трябвало да Ви е известно, към настоящия момент НЯМА документ, в който да са указани критериите за преместване на здрави деца от ДДЛРД в ЦНСТ. Такъв документ  не е заложен в който и да е план по ДИ. Това стана ясно на срещата от 19.09. и беше потвърдено от представителите на РДСП София област и координатора на „Детство за всички“ за София област. 

Въпреки това и въпреки възраженията на повечето от присъстващите на срещата, бяха определени НОВИ 12 ДЕЦА, с които да се работи и да бъдат подготвяни . Не е ясно все още по какви критерии ще се случва това. Такива никой не е предоставил все още както на Д“СП“ гр. Ел Пелин, така и  на самото ДДЛРГ. По проект „Детство за всички“ се работи на базата на методиката на фондация „Лумос“, която е приложима единствено и само за деца с увреждания. Колегите от „Лумос“ са категорични, че тази  методика не е подходяща за здрави деца.

Независимо от това обаче, на 23.09.2014 г. е постъпило обаждане от гр. Самоков към Д“СП“ гр. Ел. Пелин , с което се настоява определените наново за извеждане 12 деца от дома, да бъдат заведени в ЦНСТ, за да им бъде показана „новата къща“. Както сами можете да се убедите,  това е едва т.5 от предвидения план , който бе приет на 19.09.2014 г.,  по предходните 4 точки все още няма развитие и работа не е започнала.

Уважаеми дами и господа, тези деца са живи същества с крехка и вече нееднократно наранявана психика. Те не са просто пълнеж на една нова и уютна сграда. Ние сме уверени, че в нея условията са добри, но за да бъде пълна с детски смях и щастие, трябва всички да направим усилие да им осигурим постепенна и правилна адаптация за промяната, която към настоящия момент силно ги притеснява. А за да се случи това, е необходимо време, през което децата да осъзнаят с помощта на възрастните , че това е за тяхното по-добро бъдеще. Към момента, независимо от липсата на МЕТОДИКА за осъществяване на преместването им, се наблюдава необясним стремеж към БЪРЗОТО настаняване на децата в новото място, без оглед на силния психически стрес, който им се причинява.

С писмо 9100-159 от 05.09.2014г. , АСП информира Д „СП“  гр. Ел Пелин, че, цитирам: “.......НЗД прие механизъм за координация и планиране на процеса за подготовка и преместване......“.

Какъв е този механизъм вероятно е тайна, тъй като до момента няма указания по него към никого, няма предоставен писмен документ, в който да се вижда и разбира как ще действа и какво е заложено в него.

За нас е изключително притеснително всичко, което се случва, тъй като отново наблюдаваме как децата са поставени в ситуация да обслужват новите услуги и сградите към тях, вместо да е обратното. Отново ставаме свидетели на процес, в който се бърза, за да

бъдат задоволени интересите на проектите, а не тези на децата. Отново наблюдаваме безразличие, безхаберие и претупване на отговорности и  неадекватно изпълнени ангажименти.

Нека не забравяме, дами и господа, че мисията на всички нас е да работим за по-добрия стандарт на живот на деца, които вече са имали тежък и травматичен опит в миналото си. Нека не забравяме, че сме длъжни да защитаваме интересите им и да създаваме бъдещето им!

 

Затова се обръщаме към ВАС със следните въпроси:

1.      Защо се бърза толкова да бъдат местени деца без наличие на съответна процедура?

2.      Защо с лека ръка биват нарушавани човешките им права?

3.   Защо хората, които са ангажирани с този процес не работят в интерес на децата?

4.      Кой има интерес от скъсяването на сроковете, при положение, че е заложено това преместване да се случи през 2015 г?

 

Ние от Фондация „Движение на българските майки“ , настояваме:

1.      Да бъде стартиран отначало процеса по преместването на децата.

2.      Да бъде създадена и одобрена методика, по която ще протича този процес.

3.      Срокът за подготовка на децата от екипите, които ще работят с тях, да не бъде по-кратък от 4 м., предвид спецификата на самия процес.

4.      Да бъдат гарантирани физическото и психическото здраве на децата, както и техните образователни потребности.

5.      Да бъдат гарантирани правата им, те да продължат участието си в проектите, в които участват в момента.

6.      Да бъдат санкционирани хората, издали заповед за започване на ДИ в ДДЛРГ с. Доганово през м. Август.

 

Уверяваме всички Вас, че ще наблюдаваме внимателно всеки следващ ход на всеки ангажиран с този процес в ДДЛРГ с. Доганово и няма да допуснем  допълнително травматизиране на децата с едно преместване, за което няма ясни правила, срокове и  гаранции за очакваните ползи.

Молим също всеки, който смята, че ЦНСТ гр. Самоков трябва да бъде напълнено на всяка цена, да изпрати своите родни деца там. Това важи и за всички ЦНСТ на територията на Република България, в които има свободни места и съществува проблем с напълването им.

Децата, лишени от родителска грижа не са куфари, дами и господа! И ние винаги ще стоим в тяхна защита.

 

 

 

Гр. София                                                                                    Росица Букова

24.09.2014 год.                                                                            Изп. директор на ФДБМ