Неправомерно уволнение на Председателя на Синдикалната организация на ФНСДУО - КНСБ при „Държавна агенция за закрила на детето“

02.06.2015
През миналата седмица, по-долу изложеният документ е депозиран до съответните адресати. С дата 01.06.2015 на подписалия тази Позиция е връчена заповед за дисциплинарно уволнение. Възмутени сме от отношението към хората, които правят чудеса от храброст, за да има ефективни детски политики и качествена грижа за децата в България. Изказваме нескритото си възмущение от това как един работодател не уважава, а мачка и погазва правото на мнение и не приема лично становище.  Това действие на председателя на ДАЗД за пореден показва колко вредно е управлението му и в какви условия са принудени да работят експертите там, давайки ни отговор на въпроса "Защо ДАЗД не работи за това, за което е създадена."

Няма да допуснем погазване на правата на хората, в които истински вярваме!

 

ДО

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ДЕМОГРАФСКАТА И СОЦИАЛНАТА

ПОЛИТИКА И МИНИСТЪР НА ТРУДА

И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

ДО

Г-ЖА ЕВА ЖЕЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАЗД

 

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ТЕМЕЛКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСДУО

София, ул. "Алабин" 52, тел. (02) 983-52-54, факс (02) 983-25-60 
E-mail: 
fnsduo@mail.bg

 

ДО

Д-Р СУЛТАНКА ПЕТРОВА

ДЕПУТАТ В 43 НС

 

ПОЗИЦИЯ

На  Синдикалната организация на ФНСДУО - КНСБ при „Държавна агенция за закрила на детето“, представлявана от председателя Цвета Дойчева Антонова,

По повод отворено писмо на депутат от 43 НС д-р Султанка   Петрова

Уважаеми господин Калфин,

 Уважаема госпожо Жечева,

Уважаема госпожо Темелкова,

Уважаема госпожо Петрова,

                От името на Синдикалната организация на служителите в Държавна агенция за закрила на детето, към Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации на КНСБ, представям позицията на организацията ни,  във връзка с повдигнатите теми от д-р Петрова в отвореното писмо до председателя на ДАЗД, г-жа Ева Жечева.

1.      Изпълнението на проект „Детство за всички“ става по оперативни програми, по които има определени правила, индикатори и срокове. ДАЗД е изпълнител на проекта, но освен това като институция има отговорността и задължението да следи и гарантира правата на децата в процеса на изпълнение на важна държавна политика. Затова би следвало да ръководи процеса, като своевременно и с участието на всички ангажирани и заинтересовани страни се следват разписаните принципи в стратегията „Визия за деинституционализация на децата в РБ“  и на Плана да действие- това не се случва и в резултат възникват сериозни проблеми с изпълнението, с функционирането на новите услуги, с положението и състоянието на децата и на работещите в тях хора, а с това и с показателите по оперативните програми.

Изпълняваните от ДАЗД проекти с финансиране по оперативни програми, са инструмент за подпомагане на основна дейност, допълнителна помощ за изпълнение на определена държавна политика, за която отговаряме  като институция. Има проблем, но не се прави анализ за решаването му с оглед интересите и правата на децата/младежите, а се разследва информацията и нейното движение. Отговорността за правата, живота и здравето на децата и младежите е законодателно и етично предопределена отговорност за институциите и не бива с различни приоми да бъде замествана и измествана от това кой, кога и как е изнесъл факти за съществуващ проблем- трябва ли да се чака отново да се появи поредния случай в медиите?

 

2.      В отвореното писмо д-р Петрова обръща внимание на психоклимата и отношението към служителите в ДАЗД. След създаването на Синдикалната организация на ФНСДУО - КНСБ при „Държавна агенция за закрила на детето“, бе отправено директно искане за подаване на оставка на председателя на синдиката, тъй като на основание чл.52, ал.1, т.2 от Кодекса на труда, бе отправена молба да ни бъде предоставена достоверна и разбираема информация за икономическото и финансово състояние на ДАЗД, както и бяха отправяни многократно покани за диалог към г-жа Жечева като към наш социален партньор, в качеството й на работодател и орган по назначаването. За съжаление от тогава и досега продължава отказът на госпожа Жечева за каквато и да е форма на комуникация и какъвто и да е диалог, използването на административни форми за натиск и психически тормоз, не зачитането на  правата на работещите служители и с това е създадена натоварваща, стресираща, непоносима и вредна в институционален и в човешки план ситуация.  Многократно сме искали диалог и зачитане на човешките ни права и правото на мнение по отношение на подобряване на организацията на работа и наложените взаимоотношения, но и до момента освен наказания, заплахи,  няма  друг ефект. И до момента нямаме информация за намеренията за действие и промени в ДАЗД, не е обсъждана и споделена с работещите в агенцията каква е мисията и визията за същността и развитието й, според изводите и препоръките в представения предварителен вариант на изготвеният по проект на ДАЗД по ОПАК, функционален анализ. Подготвя се нов устройствен правилник на ДАЗД, но кой го подготвя, какъв е – ние като служители и членове на синдикалната организация не знаем.

 

3.      Не приемаме отправените в отвореното писмо на д-р Петрова послания, които съдържат риск от противопоставянето на служителите от ДАЗД и оценката за работата на Отделите за закрила на детето, тъй като проблеми в работата се появяват поради структурата на организацията и функционирането на системата за социално подпомагане.  За да има добра работа трябва да се промени статута и статуса на социалните работници в ОЗД, които сега са с ниски заплати, в болшинството случаи работят в мизерни условия, без необходимите материални ресурси за обезпечаване на работата им, без необходимата професионална подготовка и подкрепа. Причината всъщност е системна, а именно: 1. Централизирано управление, което води след себе си „осредняване“ на осигуряване на потребностите на клиентите вместо индивидуален и навременен подход; 2. Липса на професионален стандарт, което води след себе си занижаване (особено в последните години) на квалификацията на изпълняващите длъжността социални работници, липса на подготовка, професионално прегаряне, претоварване и изпълнение на неформални разпореждания по йерархията, постепенна подмяна на тълкуване и прилагане на законодателството с указания и неофициални изисквания, липса на възможности за обучение и квалификация, супервизия и професионална подкрепа. 3. Липсва анализ на състоянието на системата за закрила на детето-силни и слаби страни, мнението на клиенти на социалните служби, ефективност и други.

 

4.      Всичко това не може да бъде повод за преследване на хората, а за анализ и коренна промяна в посока задоволяване на обществените интереси, а не на самоцелното институционално съществуване.

 

С уважение,

……………………………………..

Председател на Синдикалната организация на ФНСДУО - КНСБ при „Държавна агенция за закрила на детето“,