САМ - Социална адаптация на младежи

САМ продължава с финансиране от М-Тел. Проектът бе прекъснат временно до намиране на финасиране, което е осигурено за една година напред (от октомври 2013 г.  до септември 2014 г.) благодарение на специалните планове, които М-Тел пуснаха през септември 2011 г., осигуряващи безплатен достъп до сайт-а http://www.bg-mamma.com/.  Като част от социалната си политика, М-Тел дарява 5% от стойността  на таксите за пакетите на фондация „Движение на българските майки”.

КАКВО Е „САМ”?

ПРОЕКТ „САМ – СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ НА МЛАДЕЖИ” е проследяване и подпомагане на младежи, напуснали специализираните институции за отглеждане на деца без родителска грижа (в това число и жени-майки), невключени в други форми на социални услуги за преодоляване на социалното им изключване.

Проект “САМ – Социална адаптация за младежи”  предлага иновативен подход за преодоляване на социалното изключване и последиците от него (включително и превенция на изоставянето), предоставяйки подкрепа на конкретна уязвима група (младежи, отрасли в специализирани институции за отглеждане на деца без родителска грижа, в това число, бременни жени и майки), които до този момент биват обхващани само от форми на социални услуги, осъществявани в наблюдавани или защитени пространства.

 

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА „САМ”?

Обща цел:

Подобряване качеството на живот на млади хора, отрасли в специализирани институции за отглеждане на деца без родителска грижа.

Специфични цели:

1.Независимост от системата на социално подпомагане и развиване на способности за самостоятелен живот, чрез полагане на достоен труд, срещу съответстващо заплащане.

2. Оказване на необходимата помощ и подкрепа на представители на целевата група по местоживеене, без да се изгражда форма на институционална зависимост, дори и за лимитиран времеви период.

3. Повишаване на образователния и професионален статус на потребителите.

4. Превенция на изоставянето, чрез повишаване на родителския капацитет.

•        Оказване на подкрепа при самостоятелния живот по местоживеене на бенефициентите (собствени жилища, самостоятелни квартири, жилища на роднини и приятели) – помощ за намиране, устройване и поддържане на жилищно/и помещение/я;

•        Социално, психологическо и юридическо консултиране;

•        Оказване на подкрепа при довършване на образованието (ако се налага) и при повишаване на образователния ценз ( ако е приложимо);

•        Повишаване на възможностите за професионална реализация – включване в професионални, компютърни, езикови и шофьорски курсове;

•        Подкрепа при търсенето и намирането на работа;

•        Консултативна и практическа подкрепа при отглеждането на дете/деца за бенефициентите-майки, с цел – превенция на изоставянето и придобиване на умения за добро родителство.

•        Оказване на съдействие при необходимост от контакт между бенефициентите и държавни, общински и обществени структури и институции – общински регистри за кандидатстване за общински жилища, бюро по труда, училище и университет, отдели за социално подпомагане, банки, медицински и обучителни центрове и др.;

•        Обучение на екипа, управляващ и изпълняващ проекта, за по-успешно прилагане на международно утвърдени подходи за работа, с деца, напускащи институциите;

•        Фамилно посредничество;

•        Подкрепа за създаване на трайни навици, по отношение на бюджетирането на времето и парите на младежите-ползватели..

•        Правилна организация на свободното време на потребителите – включване в спортни, художествени, артистични и др. (според интересите и потребностите) занимания. Организиране на пътувания  и екскурзии.

 

КАКВИ СА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ?

•        Независимост от системата на социално подпомагане и развиване на способности за самостоятелен живот, чрез полагане на достоен труд, срещу съответстващо заплащане.

•        Оказване на необходимата помощ и подкрепа на представители на целевата група по местоживеене, без да се изгражда форма на институционална зависимост, дори и за лимитиран времеви период.

•        Повишаване на образователния и професионален статус на потребителите.

•        Превенция на изоставянето, чрез повишаване на родителския капацитет.

 

НА КОГО ПОМАГА „САМ”?

Младежи, на възраст между 18 и 26 години, напуснали специализираните институции за отглеждане на деца без родителска грижа, поради навършване на пълнолетие, не участващи в други форми на социални услуги и не можещи да разчитат на подкрепа от страна на близки и роднини. Младежите трябва да дадат съгласието си, част от дейностите по проекта, да им бъдат предоставени в домовете. Предвижда се 25% от бенефициентите да са бременни или майки, отговарящи на горните условия.