Мобилен център за подпомагане на деца, младежи и семейства

 

Фондация „Движение на българските майки” /ДБМ/ е организация от родители, обединили се около идеята за помощ и взаимопомощ при правилното отглеждане и възпитание на децата в България и гарантиране на благосъстоянието им.

Организацията е  изградила  Мобилен център за консултиране и социално-психологическа подкрепа на деца и младежи лишени от родителски грижи и настанени или напуснали  институциите за деца без родителска грижа.

Центърът предлага комплекс от услуги, които обхващат различни периоди от настаняването на детето в институция и преместването му в приемно семейство до навършване на неговото пълнолетие и вписване в обществото. Той подкрепя с дейността и много други социални групи.

Фондация „Движение на българските майки” е осъществила много акции, с цел подобряване на благосъстоянието на децата настанени в тези институции и помощ на обгрижващия ги педагогически и помощен персонал.

Услугите са предназначени за следните целеви групи:

Деца, настанени в специализирани институции на възраст  от 0 до 18 год.

 Деца в риск на самотни, нуждаещи се и многодетни родители.

Деца настанени в приемни семейства;

Младежи, напуснали специализираните институции.

Дейности:

Мобилният център работи чрез групи специалисти и доброволци.

Чрез работата си групите работят в посока на изграждането на по- безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на деца, настанени в институции, както и  подпомага и подготвя децата, на които им предстои излизане от институция за независим живот.

Подпомагат се семейства с деца в риск в ежедневните им дейности за превенция от изоставяне. Подпомагат се младежи напуснали институциите за по-добрата им социализация и включване в живота.

Мобилният център:

Оказва социално – психологическа и материална подкрепа на деца настанени в специализирани институции, приемни семейства и/или техните родители;

  • Подпомага младежите, напускащи специализираните институции при намирането на работа и усвояване на необходимите им социални умения;
  • Консултира за възможностите за живот извън дома. Превенция на антисоциалните и противообществени прояви;
  • Подпомага деца в риск и техните семейства с цел превенция от изоставяне;
  • Индивидуални консултации от специалисти;
  • Провежда кръгли маси, семинари, информационни срещи и др;

           

Мобилният център за консултиране и социално-психологическа подкрепа на деца лишени от родителски грижи, настанени в приемни семейства или институции за отглеждане и възпитание на деца се ръководи от следните принципи:

Детството е изключително важен период от живота на човека;

Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност и заслужава да расте в безопасна и здравословна среда, която  стимулира социалното, емоционалното и физическото му развитие;

Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал;

Човешки ресурси:

За постигането на дейностите на този етап са формирани групи от  доброволци и ръководен екип, който координира дейността.

Фондацията работи с утвърдени в областта на закрилата и работата с деца специалисти – педагози, психолози, психотерапевти, социални работници, юристи и др. Ето защо Мобилният център има за цел да организира мултидисциплинарни екипи, в които ще участват достатъчен ресурс от специалисти .

Във всяка община, в която Мобилният център  осъществява дейност, ще бъдат привлечени и местни специалисти, които притежават авторитет, опит и квалификация в работата с деца.

С цел подобряване дейността на организацията и усъвършенстване на административният капацитет, екипът в гр. София се нуждае от стационарен център за продължаване координацията на екипите извън гр. София и функциониране на Мобилния център. Поради нарасналия обем от работа, дейности и ангажименти, доброволческата дейност не може да функционира с пълния си капацитет при липсата на административно финансиране и поддържане на стационарен център с необходимия ресурс от платен персонал, участващ и в момента в дейността на фондацията.

 

Финансов план

„Движение на българските майки” се финансира чрез дарения или привличане на други български или чужди организации с подобна или сходна дейност за съвместна работа. Участие в проекти с общините, отдел ”Закрила на детето” и други организации или чрез  заплащане на въведени платени социални услуги и консултиране.